Kimsankat - Kimya Sanayi Kataloğu
 
 
 
 • 0- Hizmetler
 • 1- Boya, Vernik, Reçine ve Mürekkep, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı
 • 2 - Gıda ve Yem Endüstrisi
 • 3 - İlaç, Biyolojik ve Sağlıkla İlgili Ürünler
 • 4 - Kağıt ve Karton
 • 5 - Laboratuvar Kimyasalları, Cihazları, Araç ve Gereçleri
 • 6 - Metal Yüzey İşlemleri ve Kimyasalları
 • 7 - Plastik, Kauçuk ve Poliüretanlar
 • 8 - Su Şartlandırma ve Atıksu Arıtma
 • 9 - Temizlik Maddeleri ve Kozmetik
 • 10 - Tekstil ve Deri Kimyasalları ve Hammaddeleri
 • 11 - Toprak Ürünleri, Madencilik ve Seramik, Cam, Emaye, Çimento
 • 12- Ambalaj ve Kimyasalları
 • 13 - Endüstriyel Yağlar ve Gazlar
 • 14 - Sanayide Kullanılan Diğer Kimyasallar
 • 15 - Ölçüm - Kontrol Cihazları ve Proses Otomasyon Sistemleri
 • 16- Makina ve Ekipmanlar
   
   
  Reach - Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme ve İzni
   
  REACH

  Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - (Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme ve İzni)

   

  Avrupa Birliği’nin Yeni Kimyasallar Politikasını teşkil eden, radyo aktif maddeler, gümrük incelemesine tabi maddeler ve nihai kullanıma sunulmuş ilaç, kozmetik ve yiyecekler veya askeri amaçlı kullanılan kimyasallar gibi özel düzenlemelere tabi kimyasallar haricindeki tüm kimyasal maddeleri kapsayan REACH (Registration, Evaluation and Authorisation / Restriction of Chemicals- Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme ve İzin/Kısıtlanması ) Sisteminin uygulanmasını öngören, AB’de kimyasallar alanındaki mevcut 40 direktif ve yönetmeliğin yerini alacak 1907/2006(EC) sayılı REACH Yönetmeliği, 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

  Son yirmi yılda AB’de gerçekleştirilen en büyük sistem değişikliğini olan REACH Sistemi kimyasallar alanında AB’nin iç pazarının yanı sıra Avrupa Ekonomik Alanına (AEA) üye EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) tarafından da REACH mevzuatının benimsenmesi ile tüm Avrupa Ekonomik Alanında kimyasalların yönetimini düzenleyecektir

  Yeni Stratejinin en önemli iki amacı; insan sağlığının ve çevrenin kimyasalların tehlikelerinden daha fazla korunması ve AB kimya sanayiinin rekabet gücünün arttırılmasıdır. Şubat 2001’de yayınlanmış olan “Gelecekteki Kimyasallar Politikası için Strateji Beyaz Kitabı” (COM (2001) 88) ile Komisyon, yürürlükte olan sistemin gözden geçirilmesinin sonucunda, AB’de Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme ve İzni için yeni bir strateji olan ve daha yüksek düzeyde kimyasal güvenliği ve daha rekabetçi kimya sanayiini temin etmeyi hedefleyen REACH Sisteminin çerçevesini çizmiştir.

  Komisyon tarafından 29 Ekim 2006 tarihinde teklif edilmiş olan Yönetmelik, Beyaz Kitap’ta yer alan bütün hedefleri içermiş ve sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomik (sanayiinin rekabet gücü), sosyal (sağlığın korunması ve istihdam) ve çevresel nitelikte olan üç temel alanını kapsayarak bu yönde de iyi bir model teşkil etmiştir.

   
  Reach Sisteminin İşleyişi
   

  REACH, temel olarak, kimya sanayiinin ürettiği ya da AB pazarına arz ettiği kimyasalların insan hayatını ya da çevreyi olumsuz etkilememesi fikri üzerine kurulmuş bir sistemi teşkil etmektedir. Bu doğrultuda, yetkililerin, kaynakları, sanayiinin görevlerini yerine getirmesini ve yüksek riskli kimyasallar için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak veya ihtiyaç duyulması halinde Topluluk tarafından gereken önlemleri uygulamak amacı ile kullanmaları gerekmektedir.

  REACH, “eski” ve “yeni” kimyasallar olarak sınıflandırılan maddeler için tek bir sistem oluşturmayı öngörmektedir. Diğer taraftan, REACH kapsamında maddeler, REACH yürürlüğe girmeden önce üretilmeyen veya pazara sunulmayan ‘faz-dışı” (non-phase-in substances) kimyasallar ve EINECS (Avrupa Mevcut Ticari Maddeler Envanteri)’de listelenen maddeler; son 15 yıldır toplulukta üretilen fakat topluluk pazarına sunulmayan kimyasallar; 67/548 sayılı direktife göre “polimeriler olmayan” kimyasallardan oluşan ‘faz-içi’ (phase-in substances) kimyasallar olarak sınıflandırılmaktadır.

  Konsey’in Ortak Tutum Belgesi’nde belirtilen sistemin temel unsurları :

  Açık bir şekilde REACH kapsamı dışında bırakılmadığı sürece bütün kimyasallar bu düzenlemeye tabidir.

  Kayıt uygulaması, üreticilerin ve ithalatçıların kimyasallar hakkında gerekli bilgiye sahip olmalarını ve kimyasalların güvenli bir şekilde idare edilmesi için bu bilgiyi kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

  Omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testlerin azaltılması amacıyla, bu hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları için bilgi paylaşımı gerekmektedir. 

  Tehlikeler ve riskler konusunda daha iyi bilgi, arz zincirine yayılacaktır.

  Ara kullanıcılar da sisteme dahil edilmiştir.

  Sanayi tarafından yapılan test tekliflerini veya bu testlerin kayıt şartları ile uyumluluğunu değerlendirme işlemi Ajans’ın tasarrufundadır.

  Yüksek risk arz eden kimyasallar izne tabi olacaktır; Ajans bu tür muameleye aday maddeler için bir liste yayımlayacaktır. İzin için başvuranlar, söz konusu kimyasalların kullanımı ile bağlantılı bütün risklerin kontrol altında tutulduğunu veya bu kimyasalların kullanımının sosyo-ekonomik faydalarının risklerden ağır bastığını, ya da bu maddelerin/teknolojinin uygun bir ikamesinin olmadığını ispatlamakla yükümlüdürler.

  Kısıtlamalar, belli tehlikeli kimyasalların üretilmesini, pazara arzını veya kullanımını koşullara bağlayan veya yasaklayan prosedürleri içermektedir. Böylelikle, kısıtlamalar, diğer türlü kontrol edilmeyen Birlik çapındaki risklerin yönetimi için bir güvenlik ağı teşkil etmektedir.

  Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA), REACH’in iyi işleyişini ve bütün paydaşlar için güvenilirliğini garanti etmek amacıyla, REACH Sisteminin teknik, bilimsel ve idari işlerini yönetecektir.

  Tehlikeli kimyasallara ait bir sınıflandırma ve etiketleme envanteri, sanayideki bir maddenin sınıflandırılmasına yönelik uygulamayı teşvik edici olacaktır. Yüksek riske sahip maddeler için yetkililer tarafından Birlik çapında uyumlaştırılmış sınıflandırma sağlanabilecektir.

  Bilgiye erişim kuralları, internet üzerinden halka açık bilgi sistemi, bilgiye erişim için mevcut istek sistemini ve gizli iş bilgilerinin korunması ile ilgili REACH’in belirli kurallarını birleştirmektedir.

  REACH oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Sistem, radyoaktif, gümrük incelemesine tabi olan veya yalıtılmamış ara ürünler hariç olmak üzere; üretilen, ithal edilen, ara ürün olarak kullanılan ve pazara sunulan tek başına; müstahzarlar veya diğer eşyaların içinde bulunan tüm kimyasalları kapsamaktadır. Atıklar özellikle hariç tutulmuştur. Yiyecekler; bir madde, müstahzar ya da cisim olmadığı için REACH kapsamında değildirler. Savunma için kullanılan maddeler ise üye ülkeler tarafından kapsam dışında bırakılabilmektedir. REACH’e denk başka bir yasal düzenlemeye tabi olan kimyasallar da kapsam dışı bırakılmıştır.  

  Kayıt, bir üreticinin ya da ithalatçının ürettiği veya ithal ettiği kimyasal maddelere ilişkin bir dosyayı Ajans’a sunması ve Ajans tarafından bu dosyanın eksik olduğuna dair hiçbir uyarı almamış olması demektir. Bu işlem ise, tek başına, dosyanın mevzuat ile uyumlu olduğunu ya da kayıt edilmiş olan kimyasalın özelliklerinin teşhis edildiğini ifade etmemektedir.

   

  2.2.1 Yalın halde ya da müstahzarlar içinde bulunan kimyasallar

  Yılda 1 tondan fazla üretilen ya da ithal edilen maddeler söz konusu olduğunda, üreticilerin ve ithalatçıların Ajans’a her bir madde için kayıt yaptırması hususunda genel bir zorunluluk bulunmaktadır. Kayıt yaptırma konusunda muvaffak olamamak ise söz konusu ürünün üretilmesine veya ithal edilmesine izin verilmediği anlamına gelir. Bununla birlikte, Yönetmelik, tıbbi ürünler gibi başka bir mevzuat tarafından yeteri kadar düzenlenen kimyasalları ya da su, oksijen, asil gazlar ve selüloz hamuru gibi kayıt gerektirmeyecek kadar düşük bir seviyede risk arz eden kimyasalları kayıttan muaf tutmaktadır. Diğer durumlarda ise, kimyasal değişikliğe uğramadığı sürece doğada bulunan mineral, maden filizi ve maden filizi konsantrasyonları, tutkal posası gibi kimyasallar için kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır. Polimeriler de genel olarak çok tehlike arz etmedikleri için kayıt zorunluluğundan muaf tutulmuştur, fakat belli bazı durumlarda monomerlerin ve polimerlerin kayıt ettirilmesi gerekebilmektedir. Bununla beraber, polimerlerin kayıt konusu daha sonra tekrar gözden geçirilebilecektir.

  Ayrıca, REACH’in yürürlüğe girmesinden 12 ay sonra Komisyon Ek 4 ve 5’te yer alan bu istisnaları tekrar gözden geçirecektir. 

  Üreticilerin ve ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri kimyasallara ilişkin olarak yeterli bilgiye sahip olmaları ve bu bilgiyi söz konusu maddelerin ortaya çıkarabilecekleri riskleri yeteri kadar kontrol edebilmek için kullanmaları gerekecektir.

  Kayıt, bu görevin yerine getirilmesini sağlamakta ve üreticilerin ve ithalatçıların;

  Yılda 1 tonun üzerinde üretilen/ithal edilen maddeler için teknik bir dosya,

  Yılda 10 tondan fazla üretilen/ithal edilen ürünler için bir güvenlik raporu,sunmalarını gerektirmektedir.

  Teknik dosya, bir maddenin özellikleri, kullanımı ve sınıflandırılmasına ilişkin bilginin yanı sıra maddenin güvenli kullanımına ilişkin bilgileri de içermektedir.

  Bir kimyasalın özelliklerinin belirlenmesi için test eklerinde, üretilen ya da ithal edilen ürünün tonajına göre farklılık gösteren ve kimyasal güvenlik değerlendirmesinin gereklerine uygun bilgi düzeyi belirtilmektedir. Potansiyel maruz kalmanın göstergesi olarak ise tonaj ‘eşiği’ seçilmiştir. 

  Ayrıca, varolan bilginin, (Q)SARs gibi tekniklerin kullanılması ve testlerin geri çekilmesi (bu testlerin kullanımından dolayı gereksiz görüldüğü için veya teknik olarak yürütülmesinin imkansız olduğu için bu testlerin atlanması) gibi konularla ilgili genel kurallar belirlenmiştir.   

  Yeni testler sadece izin verilen diğer bir yöntemle bilgi sağlamanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Yeni testlerde bilgi kalitesini korumak için, bilgi üretimi konusunda genel şartlar bulunmaktadır.

  1 ile 10 ton arasında üretilen/ithal edilen REACH öncesi ve REACH sonrası diye tanımlanan maddeler için kriterler 1907/2006(EC) sayılı REACH Yönetmeliği Ek 3’te yer almaktadır. Potansiyel olarak CMR kategori 1 ya da 2’ye dahil olan, kalıcı, biyobirikimli ve toksik (KBT-PBT) veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli (çKçB-vPvB) maddeler veya potansiyel olarak sağlığa veya çevreye zararlı maddeler ve dağınık kullanım alanına sahip maddeler önceliklendirilmiş olup, standart bilgilerin yanı sıra bu maddeler içim ek bilgilerin sağlanması da gerekmektedir. (REACH Yönetmeliği Ek 7’de istenen ek bilgiler listelenmektedir.)

  Bu tonaj seviyesindeki diğer maddeler için ise fiziki-kimyasal bilgiler ile birlikte mevcut ise ilgili (eko) toksik bilginin sunulması gerekmektedir.

  10 ton ile 100 ton arasında miktarlarda üretilen/ithal edilen maddeler için ise testlerle ilgili eklerin (7 ve 8) uygulanması ile elde edilen bilgilerin yanı sıra kayıt yaptıran tarafından da mevcut madde ile ilgili tüm bilgilerin kayıt esnasında sunulması gerekmektedir.

  100 ton ve üzerinde miktarlarda üretilen/ithal edilen maddeler için 7. ve 8. Eklerin uygulanması sonucu elde edilen bilgilerin yanı sıra ilgili tüm bilgilerin de kayıt esnasında sunulması gerekmektedir. Buna ilaveten, üretici veya ithalatçı Ek 9’da belirtilen bilgilere halihazırda sahip değil ise, 1000 tonun üzerindeki maddeler için Ek 10’da belirtilen kayıt için gerekli test önerileri takip edilerek hazırlanan bilgiler sunulmalıdır. Bu testler oldukça masraflı olduğu için ve omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testleri de içerdiği için, söz konusu testlerin gerekliliği ve kalitesi, hayvanların hayatını korumak ve gereksiz harcamaları önlemek amacı ile değerlendirme sürecinde Ajans tarafından tekrar kontrol edilecektir.

  10 tonun üzerinde üretilen ya da ithal edilen maddeler için sunulması gereken Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR), bir kimyasala ilişkin tehlikelerin ve sınıflandırmayı ve kimyasal maddenin KBT ya da çKçB grubuna dahil olup olmadığını belgelemektedir. KGR, aynı zamanda KBT veya çKçB olarak tanımlanan tehlikeli kimyasallara maruz kalma senaryolarını da tarif edici bir belge niteliğindedir.

  Kimyasallardan etkilenme senaryoları, insanların ve çevrenin maruz kalmasına ilişkin olarak maddelerin nasıl üretildiğine ve bu maddelerin yaşam döngüleri boyunca nasıl kullanıldığına, üreticiler/ithalatçılar tarafından bu maddelerin nasıl kontrol edildiğine ya da nasıl bir korunma önerildiğine ilişkin koşulları tarif etmektedir. Maruz kalma senaryoları, düzgün bir şekilde uygulandığı taktirde kullanımdan doğan risklerin yeteri kadar kontrol altına alınmasını sağlayan uygun risk yönetimi araçlarını ve işlem koşullarını içermek zorundadır. Bununla birlikte, maruz kalma senaryolarının üretici ya da ithalatçıların kendi kullanımları ile ilgili ya da üretici/ithalatçıya ara kullanıcı tarafından iletilen kullanım çeşitleri ile üretici/ithalatçının değerlendirdiği diğer muhtemel kullanım alanlarını da içermesi gerekmektedir. Ayrıca, ilgili maruz kalma senaryoları, ara kullanıcılara ve dağıtıcılara sağlanmak üzere güvenlik bilgi levhasına eklenmelidir. (2.3 ve 2.4)

  Sanayiinin yanı sıra Ajans ve Yetkili Otoriteler için de masrafların azaltılması amacı ile, yapabildikleri ve kendi aralarında anlaşmaya varabildikleri takdirde, kayıt yaptıranların bir maddenin tehlikeli özellikleri ve sınıflandırılmasına ilişkin olarak ortak bilgi sunmalarına veya kimyasal güvenlik raporunu da birlikte sunmalarına imkanı bulunmaktadır. Buradaki amaç, dosya hazırlama aşamasında işbirliğini teşvik ederek kayıt yaptıranların masraflarının azaltılmasıdır. (Bölüm 2.3’te tarif edilmekte olan bilgi üretimi sırasında masrafların paylaşılması konusu ile ilgili kurallara ektir.) Bu kapsamda, ortak hazırlanan bilgi lider bir kayıtçı firma tarafından diğerleri adına da sunulmakta olup, diğer şirketlere ait firma bilgileri ve miktarlar gibi detaylar her bir kayıt yaptıran tarafından ayrıca iletilmektedir. Hal böyle olmakla birlikte, kayıt dosyalarının ortak hazırlanmasının daha fazla maliyete yol açması, bilginin yorumlanması hususunda önder firma ile anlaşmazlıkların bulunması veya gizli bilginin ifşa edilmesi sonucu önemli derecede ticari zarara yol açması gibi durumlarda üreticiler ve ithalatçıların birlikte kayıt dosyası hazırlamaktan çekilmelerine izin verilmektedir.

  Çok sıkı bir şekilde kontrol edilen koşullar altında üretildiği sürece yalın durumda bulunan ara ürünler için daha “hafif” bir kayıt prosedürü öngörülmüştür. Ara ürünler, üretim sürecinde kullanılan fakat başka bir maddeye dönüştürülen ya da bu maddenin hazırlanması sırasında tüketilen böylelikle nihai ürün olmayan kimyasallardır.

  Kullanıldıkları alandan çıkmayan ya da kontrol edilen koşullar altında diğer bir kullanım alanına aktarılan ara kimyasallar için sadece tehlike sınıflandırması ve uygulanmakta olan veya önerilen risk yönetim araçlarına ilişkin olarak kayıt yaptıranın elinde halihazırda bulunan bilgilerin Ajans’a sunulması gerekmektedir. Bununla birlikte, ara kimyasalların 1.000 tondan fazla miktarlarda kontrol edilen koşullar altında dahi olsa bir alandan diğer bir kullanım alanına taşınması söz konusu ise, bu tür durumlarda maruz kalma ihtimali daha yüksek olduğu için Ajansça, kayıt dosyası ile birlikte REACH Yönetmeliği Ek 7’de belirtilen bilgilerin de sunulması gerekmektedir.

  REACH Sistemine geçişi kolaylaştırmak amacı ile, yılda 1 tondan fazla üretilen/ithal edilen REACH sonrası ürünler için kayıt hükümleri basamaklı olarak uygulanacaktır. Bu ürünler için farklı tonaj derecelerine göre bir dizi kayıt tarihini içeren takvimlere göre kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Buna ilaveten, yüksek risk grubuna giren maddeler için (KMÜT ve muhtemel KBT/çKçB ) erken kayıt gerekmektedir. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır.

  Genişletilmiş Etki Analizi ve diğer temel dokümanlara aşağıdaki elektronik adres ile ulaşılabilir:

   
  3.2.4 ETKİ ANALİZİ ÜZERİNE İLAVE ÇALIŞMA
   

  REACH’in etkilerine ilişkin olarak paydaşlar ile yapılan tartışmaları müteakiben, Komisyon, sanayi ile birlikte REACH Etki Analizi üzerinde bütün paydaşlar tarafından izlenen daha ileri çalışmalar yapmaya karar vermiştir. Bu çalışma Komisyon’un organları (İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü, Çevre Genel Müdürlüğü) ve sanayi temsilcileri (UNICE/CEFIC) arasında 3 Mart 2004 tarihinde yapılan bir Mutabakat Zaptı (MoU) altında yürütülmüştür.

  Ticari sebeplerle bazı kimyasalların piyasadan çekilmesi, yenilikçilik ve Yeni Üye Devletler üzerindeki muhtemel etkilerin araştırılması amacı ile iş olay analizini içeren çalışmalar etki analizinde kullanılmıştır.

  Bahsedilen MoU altında iki çalışma yapılmıştır. KPMG tarafından UNICE/CEFIC sanayi konsorsiyumu için yapılan çalışma iki alan üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışma dört ara kullanım sektörünü (otomotiv sanayi, ileri teknoloji elektronikler, esnek paketleme sanayi, inorganik madde üreticileri) ve KOBİ’yi içermektedir.

  IPTS-DG Ortak Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışma ise, yeni Üye Devletlerin kimya sanayileri üzerine genel bir araştırmayı da içererek ve üç yeni Üye Ülkenin kimya sanayiinin hususiyetlerine odaklanarak REACH’in yeni Üye Devletlere etkisi üzerine yoğunlaşmaktadır.

  Komisyon, bu ileri etki analizi çalışmasından aşağıdaki sonuçları çıkarmaktadır: (basın bildirisi için bakınız: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/495&format= HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en)

  · Yüksek miktarlardaki maddelerin REACH kayıt gereklerini müteakiben piyasadan çekilmeye karşı daha kırılgan oldukları konusunda sınırlı kanıt bulunmaktadır. Bununla birlikte, 100 tonun altında bulunan daha düşük miktarlı kimyasallar REACH gereklilikleri açısından daha az ya da hiç karlı olmama durumu açısından en zayıf grubu teşkil etmektedir.

  · Ara kullanıcıların kendileri için en fazla teknik öneme sahip kimyasalların pazardan çekilmesi durumuyla karşılaşacaklarına dair sınırlı kanıt bulunmaktadır.

  · Sınırlı mali kapasiteleri olması ve maliyetleri başkalarına aktarma yönünden daha düşük piyasa gücüne sahip olmalarından dolayı KOBİ’ler, REACH’in etkilerini daha fazla hissedebilirler.

  · Firmalar REACH’in bazı ticari faydaları olduğu kabul etmişlerdir.

  Bu sonuçlar, İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından başkanlık edilerek ve KPMG ve IPTS çalışmalarının metotları kullanılarak tekstil kimyasalları tedarik zinciri üzerinde REACH’in etkileri üzerine yapılan çalışma tarafından da doğrulanmıştır. 

  Bu ilerletilmiş etki analizi çalışması ve sonuçları karar verme sürecini bilgilendirmiştir. Örneğin, Konsey tarafından oybirliği ile kabul edilen Ortak Tutum belgesi 10 tonun altındaki maddelerin kayıt işlemleri için ve 100 tonun altındaki maddeler için gerekliliklerde değişiklikler getirmiştir. bu grupta bulunan kimyasallardan toksiloji testi istenen kimyasalların sayısı azaltılarak, bu gruptaki kimyasalların büyük bir kısmı için kayıt maliyetleri oldukça azaltılacaktır. Buna ilaveten, Ortak Tutum, KOBİ’ler için harç indirimini ve bu tür firmalara odaklanan bir yardım masası ayarlamasını da içermektedir.

   
  4. MEVCUT DURUM NEDİR?
   

  Konsey’de, Devlet Başkanları, Rekabet Konseyi’ne REACH için sorumluluk vermiştir. Rekabet ve Çevre Bakanlıkları’nın temsilcilerinden oluşan geçici bir çalışma grubu (AHWG), (son) üç yıl boyunca Komisyon’un teklifini ayrıntılarıyla tartışmıştır.

  Ekonomik ve Sosyal Komite REACH üzerine görüşlerini Nisan 2004’te ek görüşünü ise Haziran 2005’te benimsemiştir.

  REACH teklifi, Avrupa Parlamentosuna ve Konsey’e Kasım 2003 tarihinde iletilmiştir. İlk görüşme boyunca Parlamentodaki iş, İç Piyasa ve Tüketicinin Korunması Komitesi, Sanayi Araştırma ve Enerji Komitesi ile işbirliği içerisinde; Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Sağlığı Komitesi tarafından yürütülmüştür. Bu üç komiteden farklı olarak, başka yedi parlamento komitesi daha değişikliklere katkıda bulunmuştur. Avrupa Parlamentosu, 17 Kasım 2005 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında ilk görüşme sonucunu kabul etmiştir.

  Parlemento’nun görüşünü müteakiben, Konsey, 13 Aralık 2005 tarihinde İngiltere başkanlığındaki Rekabet Konseyinde Ortak Tutum üzerinde siyasi uzlaşmaya varmıştır.

  Konseyin resmi Ortak Tutumu Avusturya Başkanlığında 27 Haziran 2006 tarihinde onaylanmıştır. Bu belge 20 Birlik diline çevrilmiş bulunmaktadır. Finlandiya Başkanlığı, anılan belgeyi Ekim ayında ilk görüşmede resmi olarak onaylanması ve böylelikle ikinci görüşmeye başlanması için Haziran 2006 tarihinde Avrupa Parlementosu’na göndermiştir.

  Komisyon, özellikle kayıt ve izin arasındaki dengeyi vurgulayarak Ortak Tutum’a verdiği desteği bildiren bir Tebliği 12 Haziran 2006 tarihinde kabul etmiştir.

  Parlamento, 13 Aralık 2006 tarihinde ikinci okuma görüşünü kabul etmiştir. 18 Aralık 2006 tarihinde ise Konsey, Çevre Konseyinde nihai REACH Yönetmeliğini kabul etmiş bulunmaktadır.

   
  5. REACH NASIL UYGULANACAKTIR?
   
  5.1 ARA DÖNEM STRATEJİSİ
   

  Komisyon’un ‘ara dönem stratejisi’ REACH’in uygulanmasına ilişkin bütün pratik faaliyetleri içermektedir. Bunların başlıcaları:

  · Sanayi ve Üye Ülkeler tarafından teknik dosyaların geliştirilmesi ve REACH kapsamında Ajans’a bu dosyaların sunulmasının yanı sıra Ajans ve Üye Ülkelerin Yetkili Otoriteleri tarafından ele alınması sürecinde iş akışını sağlayan bir IT sisteminin geliştirilmesi amacı ile, yeni IT şekilleri ve yazılımlarının hazırlanması.

  · Yeni sistemin ayrıntılı ihtiyaçları konusunda sanayi, Üye Ülkeler ve Ajans’a gerekli tavsiyeleri sağlamak amacı ile teknik bir rehberin hazırlanması. Ayrıntılı teknik işi yönetebilmek için Üye Ülkelerde, sanayiden ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’ından gelen uzmanlar Komisyon personeli ile birlikte çalışacaktır. 

  · Stratejik bir ortaklık çerçevesinde REACH unsurlarının test edilmesi (bu iş halihazırda tamamlanmış bulunmaktadır).

  · Helsinki’de kurulacak olan Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın oluşturulmasına yönelik pratik düzenlemelerin yapılması.

   
  5.2 GEÇİŞ ÖNLEMLERİ VE UYGULAMA ÖNLEMLERİ
   

  REACH, mevcut mevzuattan düzgün bir geçiş sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedefin, mevcut mevzuatın yürürlükten kaldırılması için uygun süreler verilirken buna karşılık gelen REACH’in çeşitli hükümlerinin de yürürlüğe girmesi için aşamalı bir takvim sağlayarak gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bunun yanı sıra, özellikle kısıtlamalar için tekliflerin hazırlanması gibi konularda yürürlükteki mevzuata göre yapılan çalışmaların ziyan edilmemesi de amaçlanmaktadır. 

  Komisyon, REACH’in yürürlüğe girmesi sonrasında gerçekleştirilecek olan bir çok faaliyeti hazırlamaktadır. Bu faaliyetlerin içinde çeşitli eklerin ( I,II,IV,V ve XI sayılı REACH Yönetmeliği ekleri) gözden geçirilmesi ve uygun olması durumunda bu eklere gerekli değişiklik taslaklarının hazırlanması, uygulama mevzuatının taslak olarak hazırlanması (örneğin harçlar ve test yöntemlerine ilişkin düzenlemeler) gibi çalışmalar yer almaktadır.


   
  Kaynak : Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sanayi Sektörleri Dairesi
   

  Tavsiye EtBize YazınAramaÜyelikFavorilerime EkleAna Sayfam Yap beyaz.net - bilisim - network - web uygulamalari